Конечна ранг листа на примени кандидати на втор циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Соглесно конкурсот за запишување на студенти за втор циклус на студии во прилог е конечната ранг листа на примени кандидати на втор циклус на студии 2021/2022 година по сите студиски програми

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА