Календар на настаните во рамките на континуирана едукација

  • Рана детекција на преканцерозните лезии – услов за успешен третман на оралниот карцином. Скопје, 24.11.2018
  • Мултифункционалниот пристап како најуспешно решение за проблемите во стоматологијата. Скопје, 28.10.2017
  • Алергии во стоматологијата. Скопје, 24 октомври 2008
  • Биоматеријали во стоматологијата. Скопје, 7 мај 2008
  • За хроничната орофацијална болка. Скопје, 2 ноември 2007
  • Дентални фокални инфекции: профилакса и менаџмент. Скопје, 30 март 2007; Тетово, 6 април 2007; Прилеп, 13 април 2007; Штип, 20 април 2007
  • Естетика во стоматологијата. Скопје, 27 октомври 2006; Битола, 3 ноември 2006; Струмица, 10 ноември 2006; Гостивар, 17 ноември 2006
  • Примена на ласерот во оралната патологија. Скопје, 20 март 2006
  • Терапевтски новини во стоматологијата. Скопје, 5 април 2005
  • Ургентни состојби во стоматологијата. Скопје, 7 декември 2001