КАЛЕНДАР ЗА НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Врз основа на член 24, став 3 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус студии (Универзитетски гласник бр 417/2019), ННС на Универзитетот ,,Св.Кирил и  Методиј “- Стоматолошки факултет во Скопје, на 39-та редовна седница го донесе следниот календар за настава за учебната 2021/22 година.

Почеток на учебната 2021/22 година1 октомври 2021 (петок)
Времетраење на наставата во зимскиот семестарод 4 октомври 2021(понеделник)   до 14 јануари 2022 (петок)
1-ва колоквиумска неделаво зимскиот семестар19. ноември 2021 до 28. ноември 2021
2-колоквиумска недела во зимскиот семестар10. јануари 2022 до 18. јануари 2022
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (прва испитна сесија)од 20. јануари 2022 до 11. февруари 2022
Заверка на зимскиот семестарод 10. јануари 2022 до 18. јануари 2022
Пријавување на испити во првата испитна сесиија10. јануари 2022  до 18. јануари 2022
Запишување на летен семестарод 7. февруари 2022 до 14. февруари 2022
Пријавување за запишување на втор циклус-втор рокод 7. февруари 2022 до 14. февруари 2022
Времетраење на наставата во летниот семестарод 15. февруари 2022 (вторник) од 27. мај 2022 (петок)
1-ва колоквиумска неделаво летниот семестарод 1. април 2022 до 10. април 2022  
2-колоквиумска недела во летниот  семестарод 23. мај 2022 до 31. мај 2022
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (втора испитна сесија)од 1.јуни  2022 до 30. јуни  2022
Заверка на летниот семестарод 23. мај 2022 до 31. мај 2022
Пријавување на испити во втората испитна сесиијаод 23. мај 2022 до 31. мај 2022
Пријавување за запишување на прв циклус-прв рок29. до 31. август 2022
Трета испитна сесија22. август 2022 до 20 септември 2022
Пријавување на испити во третата испитна сесијаод 15 август 2022 до 21 август 2022
Запишување на зимски семестар во учебната 2022/2023од 20 септември до 30 септември 2022
Пријавување за запишување на втор циклус-прв рок20 ав. до 29 август 2022

Неработните денови во учебната 2021/2022 можат да се видат на следниот линк.