Информација за упис на нови студенти – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Ве информираме дека системот за електронско запишување – upisi.ukim.mk ќе биде отворен до 1.9.2021 до 14:00. До овој термин можете да ги прикачувате и менувате документите.

За време на уписот, заради намалување на ризикот од COVID19, не треба физички да се носат документите. Ќе бидат проверени и валидирани документите кои сте ги прикачиле и врз основа на истите, ќе биде направена селекцијата на кандидатите за упис.

Оригиналните документи ќе се носат заедно со документите за упис на факултетот на 10.9.2021 и 13.9.2021 година од 8:30 до 14:00 во просториите на Стоматолошкиот факултет – Скопје.