Информации за секоја од работилниците – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје