Интегрирани студии од I и II циклус (6-годишни) Универзитетска листа на слободни изборни предмети

ПОНУДЕНА ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ.

КодИзборни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
1221Биостатистика151501+1+02
1222Применетеи информатички знаеља во стоматологијата151501+1+02
1223Хигиена151501+1+02
2121Орофацијална генетика150101+0+12
2122Социјална медицина150101+0+12
2123Здравствена екологија150101+0+12
3221Основи на научно истражувачка работа30002+0+02
3222Психијатрија151501+1+02
3223Гинекологија151501+1+02
4121Биомеханика на џвакален систем150101+0+12
4122Стоматолошка фармакологија151501+1+02
5121Фокалоза100101+0+12
5122Болка во стоматологијата150201+0+12
5123Дентална естетика151501+1+02
5124Геронтостоматологија150101+0+12