Известување за студенти од прв циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно евиденцијата на службата за студентски прашања, изготвена е листа на студенти кои не извршиле самоевалуација со што нецелосно ги доставиле документите за упис на летниот семестар од учебната 2020/21.

Се известуваат студентите, најдоцна до петок, 19.2.2021 година, да се обратат на службата за студентски прашања со цел регулирање на уписот на сместарот.

Прилог: Листа на студенти кои не извршиле самоевалуација