Известување за студентите од прв циклус студии по сите студиски програми – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Со поднесувањето на документите за запишување на летен семестар во учебната 2021/2022 година, студентите задолжително во пријавниот лист да ги запишаат изборните предмети за кои се одлучиле да следат настава согласно студиската програма по која студираат.

По запишувањето на семестарот измени и допишување на предмети нема да се прифатат.