Известување за студентите од втор циклус на студии за изборни предмети. – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗАРАДИ УСПЕШНА  РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ПО  ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ ДА СЕ СТАПИ ВО  КОНТАКТ СО ШЕФОТ НА КАТЕДРА .

ОД

РАКОВОДИТЕЛОТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

ПРОФ. Д-Р АНА СОТИРОВСКА ИВКОВСКА