Известување за студентите кои запишале клиничка пракса во учебната 2021/2022 година – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат сите студенти кои во зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година запишале Клиничка пракса можат да подигнат книга за присуство и активно учество на клиничка пракса во термините утврдени за работа на студентска служба со студенти од 10:00 – 14:00 часот

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА