Известување за студентите кои го презапишале предметот Клиничка ендодонција – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студентите кои овој семестар го презапишале предметот Клиничка ендодонција да се јават кај Раководителот на Катедрата за болести на забите и ендодонтот или кај проф др Марина Ефтимоска со цел да им се овозможи да бидат вклучени во практичната настава.

Раководител на Катедра

проф др Василка Ренџова