Известување за студентите кои го презпишале предметот Клиничка кариологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студентите од 15 група VII и студентите кои  овој семестар го презапишале предметот Клиничка кариологија да се јават кај Раководителот на Катедрата за болести на забите и ендодонтот или проф др Марина Ефтимоска со цел да им се овозможи да бидат вклучени во практичната настава.

Раководител на Катедра

Проф др Василка Ренџова