Известување за сите студенти од сите студиски програми за впишување во индекс потписи за извршени наставни обврски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студнтите запишани на сите студиски програми дека во периодот од 27.12.2021г до 10.01.2022г е потребно да им бидат впишани во индекс потписи за извршените наставни обврски предвидени со наставната програма.

Проф д-р Сања Панчевска, с.р

Продекан за настава