ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2 –СТАРА ПРОГРАМА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИСПИТОТ ПО  ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2 –СТАРА ПРОГРАМА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 20. 09. 2021 ГОДИНА ОД 9:00 – 10:00 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР 1

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА