Известување за предметот клиничка фиксна протетика I (стара програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студентите кои го запишале предметот клиничка фиксна протетика I (стара програма) да појдат на Катедрата за стоматолошка протетика и да ја исконтактираат виш. науч. сор. д-р Наташа Ставрева, со цел да се оформи распоред за изведување на практичната настава за истиот предмет, и тоа во следните термини:

Прва и втора група: 22.10.2021 (петок), во периодот од 14:00 до 16:00ч.
Трета група и студенти кои повторно го запишале предметот: 25.10.2021 (понеделник), во периодот од 14:00 до 16:00ч.