ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ БИОМЕХАНИКА НА ЏВАКАЛЕН СИСТЕМ ЗА СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Усмениот дел по предметот БИОМЕХАНИКА НА ЏВАКАЛЕН СИСТЕМ за оние СЗТ коишто го положиле писмениот дел ќе се одржи на ден 02.9 во 10 часот кај предметниот наставник.