Известување за предметите ПМП – парцијална протеза и Биомеханика на џвакален систем – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Колегите од долунаведените студиски програми коишто до сега не добиле потпис во индекс, истото може да го сторат на 04.6 2021 година во 9,30 часот кај предметниот наставник проф. Гугувчевски.

Студиска програма ДДМ, предмет ПМП-Парцијална протеза

Студиска програма СЗТ, предмет Биомеханика на џвакалниот систем