Известување за предавање по предметот Современи реставративни процедури за студентите од II циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Предавањата по предметот ,, Современи реставративни процедури“ за студентите од II циклус на студии кои го избрале овој прeдмет ќе се одржат на  4. 4. 2022  год. од 12:00 -15:00 часот во просторијата за претклинички вежби на Kатедрата за болести на забите и ендодонтот.

Со почит

Oдговорен наставник
Проф. д-р Василка Ренџова