ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕСТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ЕКТС- СТОМАТОЛОЗИ – ЈУНИ 2021 ГОД. – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Тестот по предметот инфектологија за студентите по ЕКТС – стоматолози, ќе се одржи на 07. 06.2021 год ( ПОНЕДЕЛНИК) во:

АМФИТЕАТАРОТ НА СТОМАТОЛОГИЈА

со почеток во 14:00 часот.

Студентите на испитот треба да покажат индекс или студентска легитимација за идентификација.

Со оглед на ситуацијата со КОВИД 19 треба секој студент да носи маска и ракавици и да ги запазува сите заштитни мерки.

Раководител на катедрата по инфектологија
проф. д-р Снежана Стојковска
   
Одговорен наставник
Доц. Д-р Марија Цветановска