Известување за полагање на предметот Претклиничка мобилна протетика – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

II – от колоквиум за предметот Претклиничка мобилна протетика ќе се одржи на 14.1.2022 од 10:00 – 14:00 часот во Компјутерски центар – стар деканат

Одговорен наставник

Проф. д-р Јадранка Бундевска