ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДБРАНА НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Ве известуваме дека Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на својата 67-та седница, одржана на 01.02.2024 година, донесе одлуки за одбрана на следните научни и стручни трудови и тоа: