Известување за одбрана на научни и стручни трудови – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани,

Ве известуваме дека Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на својата 57-ма седница, одржана на 12.04.2023 година, донесе одлуки за одбрана на следните научни и стручни трудови и тоа: