Известување за начинот на полагање на испитот од предметот Претклиничка орална хирургија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Претклиничка орална хирургија (нова програма)

– “online” усен испит- дополнително ќе се објави список за тоа кој студент кај кој професор ќе полага- студентите треба да стапат во контакт со одредените професори и да се договорат за понатамошниот тек на испитот

Претклиничка орална хирургија (стара програма)- компјутерски тест ( 30.08.2021 ), 11-12 часот, компјутерски центар

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ