Известување за настава за презапишани предмети – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студентите кои повторно ги запишуваат предметите дека е задолжително посетување на теоретска настава. Со оглед дека вежбите за предметот кој го презапишуваат се реализирани, студентите не се должни да ги посетуваат. Доколку имаат потреба од консултација за одредена методски единица од практичната настава можат да се јават кај одговорниот наставник за консултации.