ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Термините за полагање во колоквиумската недела за студиските програми: ДДМ – прва, втора и трета година, СЗТ и ССС остануваат идентични со претходно објавениот распоред на термини за полагање на колоквиуми од почетокот на семестарот.