Известување за Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика (нова програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика (нова програма)  ќе се одржи на 28. 06. 2021 година од 09:00 до 15:00 часот во компјутерскиот  центар-стар деканат

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА