Известување за испитот по предметот Орална медицина и патологија (нова програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Орална медицина и
патологија (нова програма) ќе се одржи на
05.07.2021 година во амфитеатар 1 – Стоматолошки
факултет во Скопје од 13-15 часот.

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК
ПРОФ. МИРЈАНА ПОПОВСКА