ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КЛИНИЧКА МОБИЛНА ПРОТЕТИКА, КЛИНИЧКА МОБИЛНА – ТОТАЛНА ПРОТЕЗА И КЛИНИЧКА МОБИЛНА – ПАРЦИЈЛАНА ПРОТЕЗА И ТЕХНОЛОГИЈА НА МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ (ТОТАЛНА ) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

За испити по предмети кои ќе се полагаат во компјутерскиот центар за кој одговорен наставник е проф. д-р Јадранка Будневска :

Доктори по дентална медицина –нова програма

-Клиничка мобилна протетика- 09. 06. 2021/9-12 часот

-Клиничка мобилна протетика- 25. 06. 2021/8:30-10:30 часот

Доктори по дентална медицина –стара програма

Клиничка мобилна –тотална протеза-25. 06. 2021/11-12 часот

Клиничка мобилна –парцијлана протеза-28. 06. 2021/8-9,30 часот

Стручни забни техничари

Технологија ма мобилни протези-(тотална)-08. 06. 2021/8-11 часот

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р ЈАДРАНКА БУНДЕВСКА