Известување за изборни предмети од Катедрата за болести на забите и ендодонтот за втор циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
  1. БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ 

Современи реставративни процедури    03. 07. 2021 со почеток во 10 часот on line, на платформата Teams – Проф Соња Апостолска, Проф Илијана Муратоваска

  1. Ардиан Селани 
  2. Ѓорѓи Гетов 

Некариозни лезии на забите и нивна превенција 03. 07. 2021 со почеток во 10 часот on line, на платформата Teams – Проф Василка Ренџова

  1. Садри Имери 

Ендодонтски инструменти, техники и ириганси  –10. 07. 2021 со почеток во 10 часот on line, на платформата Teams – Проф Лидија Поповска, Проф Марина Ефтимоска

  1. Ардиан Селани 
  2. Садри Имери