ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми дека заверката на семестарот ќе трае до 30. 06. 2021 година.

Одделение за студентски прашања