Известување за заверка на зимскиот семестар и пријавување на испити за студентите од прв и втор циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студентите дека заверката на зимскиот семестар и пријавување на испити ќе биде во период од 10.1.2022 до 18.1.2022 год.

Заверката се однесува на студентите од прв и втор циклус на студии.

Ве молиме да го почитувате рокот за заверка, бидејќи по роковите наведени погоре ќе се наплаќаат надоместоци според одлуката од Деканатската управа од 29.1.2019 година, која е објавена на веб страницата на факултетот.

Студентска служба