ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА
ХИРУРГИЈА –(НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА) ЌЕ СЕ ОДРЖИ
НА 07.06.2021 ГОДИНА ОД 8:30-10:30 ВО
КОМПЈУТЕРСКИОТ ЦЕНТАР –СТАР ДЕКАНАТ

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК
ПРОФ.БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ