Известување за вежби по предметите Клиничка ендодонција и клиничка кариологија и реставративна стоматологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Вежбите по предметите: Клиничка ендодонција за IX семестар

Клиничка кариологија и рестaвративна стоматологија за VII семестар ќе започнат со физичко присуство од понеделник 29.11.2021 по предходно изготвениот распоред

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА