Избор за членови и претседател на ФСС на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Стоматолошкиот факултет – Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

На 30.11.2021 година, се одржаа собири на студенти по години/студиски програми со цел утврдување на предлог-кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје Стоматолошкиот факултет – Скопје.

Предлог кандидати за членови се:

– Тамара Илиева
– Окан Бајрами
– Ана Стојаноска
– Никола Спиров
– Лилија Тасевска
– Христина Ралис
– Стефан Спасовски
– Јоана Велкоска
– Ана Стојанова
– Амела Фејзули
– Деспина Величковска
– Ивона Тасевска
– Викторија Трифуновска
– Сара Ацевска
– Клаудија Митева
– Бојан Попоски

Предлог кандидат за претседател е Мартина Анастасовска.

Изборите за претседател на Факултетското студентско собрание на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје Стоматолошкиот факултет – Скопје ќе се одржат на 9.12.2021 година со користење на средства за електонско гласање согласно УПАТСТВО за спроведување на избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание на Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’ – Стоматолошки факултет- Скопје“ во учебната 2021/2022, објавено во прилог.

Прилог: Упатство