Изборни предмети – IV семестар ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Менаџмент во стоматологијата

Пациенти со посебни потреби