Изборни предмети

Прва година

II семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ДОП113Основи принципи на стоматолошката практика15 15302
ДАЈ114Англиски јазик30  302

Втора година

III семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ДСО213Стоматолошки апарати и опрема15 15302
ДСМ214Социјална медицина15 15302

IV семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ДПХ215Психијатрија15 15302
ДФT216Физиотерапија15 15302
ДЗЕ217Хигиена и здравствена екологија15 15302

Трета година

V семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ДПЕ314Правни и етички аспекти на стоматологијата15 15302
ДСГ315Стоматолошки грешки и одговорност на здравствените работници15 15302
ДЗП316Здравствени политики и промоција на орално здравје15 15302

VI семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ДСФ317Стоматолошка фармакологија15 15302
ДГС318Геронтостоматологија15 15302
ДГК319Гинекологија15 15302

Четврта година

VII семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ДБЏ411Биомеханика на џвакален систем15 15302
ДПИ412Применети информатички знаења  во стоматологијата15 15302
ДДФ413Дентална фотографија15 15302

Петта година

IX семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ДФК509Фокалоза15 15302
ДОФ510Офталмологија1515 302
ДМС511Менаџмент во стоматологија15 15302

X семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ДДТ512Дентална трауматологија15 15302
ДЕС513Естетика на протетички изработки15 15302

Шеста година

XI семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ДКС 608Компјутеризирана стоматологија15 15302
ДОД609Ортодонтско-хируршки третман на краниофациални деформ.15 15302
ДРС 610Регенеративна стоматологија15 15302
ДТМ611Дисфункции на ТМЗ15 15302

ЛЕГЕНДА: П=предавања (теоретска настава)В=вежби (лабораториски  или клинички); С=семинари (работа со група од 30 студенти, разработка на определена тема) ; Вк=вкупно часови

Клиничка пракса 1: детска стоматологија 8 часа предавања + 120 часа вежби;  ортодонција 7 часа предавања+ 120 часа вежби (коплетно санирање на забалото кај два пациенти во детска возраст)

Клиничка пракса 2: пародонтологија и орална медицина 8 часа предавања+ 120 часа вежби; протетика 7 часа предавања+ 120 часа; орална хирургија 8 часа предавања и 120 часа вежби; ендодонција и реставративна стоматологија  7 часа предавња и 120 часа вежби (комплетно санирање на забалото кај три возрасни пациенти)