Изборни предмети

Листа на изборни предмети

КодНазив на предметПредавањаСеминариСИРВкупно часовиЕКТС
МСИППИ1  Патохистолошки и имунохистохемиски насоки во дијагностицирање на одредени орални заболувања3015301505
МСИПМФ2  Менаџмент во превенцијата и терапијата на оралните фокуси кај пациенти со ризик3015301505
MСИПХР3  Хигиено-диететски режими во превенција на оралните заболувања3015301505
MСИППД4Плунката како дијагностички медиум во стоматологијата3015301505
МСИПИП5Имуно – генетски аспекти во етиопатогенезата на пародонталната болест3015301505
MСИПСП6  Современи аспекти на системските ризик фактори во настанувањето и развојот на пародонталната болест3015301505
МСИПФП7Фармакотерапија на пародонталната болест3015301505
MСИПЛС8  Ласери во стоматологијата3015301505
МСИПКЕ1Морфолошки и хистолошки карактеристики на ендодонтскиот простор кај трајни заби3015301505
МСИПОК2Оптура­ција на коренски канали– Техники и материјали3015301505
МСИПРП3Современи реставративни процедури   3015301505
МСИПЕР4Клинички аспекти на естетски и функционални реставрации и постапки  3015301505
МСИПЕП5Решавање на проблеми во ендодонтската клиничка пракса3015301505
МСИПКК6Некариозни лезии на забите и нивна превенција3015301505
МСИПЕИ7Ендодонтски инструменти, техники и ириганси3015301505
МСИПАП8Конзервативна терапија на апикални пародонтити3015301505
МСИППП1Превентивни програми и протоколи за стоматолошка заштита на деца и адолесценти3015301505
МСИПМИ2Минимално-инвазивен концепт за настанување и контрола на денталниот кариес3015301505
МСИПДТ3Современи дијагностички и тераписки пристапи на заболувањата, неправилностите и трауматските повреди во оралната средина во детска возраст3015301505
МСИППЦ4Превенција на кариесот на раното детство3015301505
МСИПМР5Методи за стопирање на реверзибилни кариозни лезии3015301505
МСИПСР6Семиологија во рендгенологија3015301505
МСИПЛД7Орална апликација на ласери во детска возраст3015301505
МСИПРЕ8Современа реставративна естетска стоматологија3015301505
МСИПМФ1Современи дијагностички и терапевтски постапки во максилофацијалната регија3015301505
МСИПТЗ2Дијагностика и тераписки концепти за нарушувања  на функцијата на темпоромандибуларниот зглоб3015301505
МСИПРТ3Реконструктивен пристап во решавање на максилофацијалната траума3015301505
МСИПТМ4Дијагностички и тераписки пристап на тумори во максилофацијалната регија3015301505
МСИПОБ5Етиолошки концепти на орофацијалната болка3015301505
МСИПДН1Современ пристап при лекување на скелетните дентофацијални-неправилности  3015301505
МСИПОА2Ортодонтска оклузија и артикулација3015301505
МСИПОД3Ортодонтска дијагностика3015301505
МСИПОГ4Орофацијална генетика3015301505
МСИПАР5Квалитативни и квантитативни антрополошки и рендгенкраниометриски анализи на коските на глава и врат3015301505
МСИПАО6Адултна ортодонција3015301505
МСИПЕО7Естетика во ортодонцијата3015301505
МСИПТИ1  Дијагностичко – тераписки аспекти на импактирани заби3015301505
МСИПИЦ2Инфламаторни одонтогени инфекции и развојни цисти  3015301505
МСИПОИ3Орално-хируршки аспекти на акутна одонтогена инфекција во орофацијална регија  3015301505
МСИППИ4Периоперативни аспекти на имедијатна и одложена постава на импланти3015301505
МСИПСТ5Современи тераписки концепти во орална хирургија3015301505
МСИПДК1Научни аспекти на дентални керамички системи3015301505
МСИПБП2Бруксизам и оклузални парафункции  3015301505
МСИПРП3Рендгенокраниометрија и рендгенокефалометрија во стоматолошката протетика3015301505
МСИПОП4Оклузијата вo стоматолошката протетика3015301505
МСИПФП5Естетски концепти при фикснопротетичка рехабилитација3015301505
МСИПГП6Стоматолошка протетика кај геријатриски пациенти –јавноздравствен аспект  3015301505
МСИППС7Протетски стоматопатии – приод кон дијагностика и терапија3015301505
МСИПРЕ8Стомато-протетичка рехабилитација на комплексни клинички случаи со примена на мултидисциплинарен  ресторативен пристапи CAD-CAM технологии3015301505