ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА АКАДЕМСКИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ – ПРЕДМЕТИ И СТУДЕНТИ КОИШТО ГИ ИЗБРАЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА АКАДЕМСКИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ – ПРЕДМЕТИ И СТУДЕНТИ КОИШТО ГИ ИЗБРАЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ

*ДОКОЛКУ НЕКОЈ ОД СТУДЕНТИТЕ НЕМА ИЗБРАНО ПРЕДМЕТИ, ТОА ДА ГО НАПРАВИ ВО ТИМОТ II ЦИКЛУС – КООРДИНАЦИЈА, НАЈДОЦНА ДО 02.06.2021 ГОДИНА

БОЛЕСТИ НА УСТАТА И ПАРОДОНТОТ

ПАТОХИСТОЛОШКИ И ИМУНОХИСТОХЕМИСКИ НАСОКИ ВО ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОРАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА
1.Бојан Попоски
МЕНАЏМЕНТ ВО ПРЕВЕНЦИЈАТА И ТЕРАПИЈАТА НА ОРАЛНИТЕ ФОКУСИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО РИЗИК
1.Ридван Асани
2.Амела Цана
ХИГИЕНО-ДИЕТЕТСКИ РЕЖИМИ ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА
1.Сања Енџекчева
ПЛУНКАТА КАКО ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕДИУМ ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА
1.Бојан Попоски
2.Ридван Асани
3.Амела Цана
СОВРЕМЕНИ АСПЕКТИ НА СИСТЕМСКИТЕ РИЗИК ФАКТОРИ ВО НАСТАНУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ НА ПАРОДОНТАЛНАТА БОЛЕСТ
1.Атанас Илиев
ЛАСЕРИ ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА
1.Бојан Попоски
2.Емица Младеновска Спасиќ
3.Сања Енџекчева
4.Јетон Муртезани


БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ

СОВРЕМЕНИ РЕСТАВРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
1.Ардиан Селани
2.Ѓорѓи Гетов
НЕКАРИОЗНИ ЛЕЗИИ НА ЗАБИТЕ И НИВНА ПРЕВЕНЦИЈА
1.Садри Имери
ЕНДОДОНТСКИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЕХНИКИ И ИРИГАНСИ
1.Ардиан Селани
2.Садри Имери

ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРИЕСОТ НА РАНОТО ДЕТСТВО
1.Атанас Илиев
2.Ѓорѓи Гетов
МЕТОДИ ЗА СТОПИРАЊЕ НА РЕВЕРЗИБИЛНИ КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ
1.Елена Радевска
2.Бојан Ангеловски
ОРАЛНА АПЛИКАЦИЈА НА ЛАСЕРИ ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ
1.Елена Радевска
2.Бојан Ангеловски
СОВРЕМЕНА РЕСТАВРАТИВНА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА
1.Елена Радевска
2.Бојан Ангеловски
3.Марио Јурхар
4.Ардиан Селани
5.Михаела Петровска
6.Мирко Савески
7.Јетон Муртезани
8.Ѓорѓи Гетов
9.Бајрам Алију


МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИСКИ КОНЦЕПТИ ЗА НАРУШУВАЊА  НА ФУНКЦИЈАТА НА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИОТ ЗГЛОБ
1.Рената Стефанова
2.Моника Даштевска
ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИСКИ ПРИСТАП НА ТУМОРИ ВО МАКСИЛОФАЦИЈАЛНАТА РЕГИЈА
1.Стефан Кузмановски
СОВРЕМЕН ПРИСТАП ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА СКЕЛЕТНИТЕ ДЕНТОФАЦИЈАЛНИ-НЕПРАВИЛНОСТИ
1.Мартин Стојанов
2.Моника Даштевска


ОРТОДОНЦИЈА

ОРТОДОНТСКА ОКЛУЗИЈА И АРТИКУЛАЦИЈА
1.Реџеп Синани
2.Моника Даштевска
3.Резарта Мамуди
ОРТОДОНТСКА ДИЈАГНОСТИКА
1.Реџеп Синани
2.Влеран Селими
3.Тринга Бектеши
ОРОФАЦИЈАЛНА ГЕНЕТИКА
1.Мартин Стојанов
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ АНТРОПОЛОШКИ И РЕНДГЕНКРАНИОМЕТРИСКИ АНАЛИЗИ НА КОСКИТЕ НА ГЛАВА И ВРАТ
1.Мартин Стојанов
АДУЛТНА ОРТОДОНЦИЈА
1.Еџе Реџепагиќ
2.Рената Стефанова
3.Реџеп Синани
4.Влеран Селими
5.Тринга Бектеши
6.Михаела Петровска
7.Резарта Мамуди
ЕСТЕТИКА ВО ОРТОДОНЦИЈАТА
1.Еџе Реџепагиќ
2.Рената Стефанова
3.Влеран Селими
4.Тринга Бектеши
5.Михаела Петровска
6.Резарта Мамуди

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА

ДИЈАГНОСТИЧКО – ТЕРАПИСКИ АСПЕКТИ НА ИМПАКТИРАНИ ЗАБИ
1.Марија Велинова
2.Даниела Чурковска
ИНФЛАМАТОРНИ ОДОНТОГЕНИ ИНФЕКЦИИ И РАЗВОЈНИ ЦИСТИ
1.Марија Велинова
2.Даниела Чурковска
3.Артан Садику
4.Емир Зенуни
ОРАЛНО-ХИРУРШКИ АСПЕКТИ НА АКУТНА ОДОНТОГЕНА ИНФЕКЦИЈА ВО ОРОФАЦИЈАЛНА РЕГИЈА
1.Артан Садику
2.Емир Зенуни
3.Јетон Муртезани
4.Сејфедин Сулејмани
5.Сеад Абази
ПЕРИОПЕРАТИВНИ АСПЕКТИ НА ИМЕДИЈАТНА И ОДЛОЖЕНА ПОСТАВА НА ИМПЛАНТИ
1.Марко Атанаскоски
2.Артан Садику
3.Мирко Савески
4.Емир Зенуни
5.Сејфедин Сулејмани
6.Сеад Абази
7.Бајрам Алију
СОВРЕМЕНИ ТЕРАПИСКИ КОНЦЕПТИ ВО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
1.Марко Атанаскоски
2.Марија Велинова
3.Даниела Чурковска

СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

НАУЧНИ АСПЕКТИ НА ДЕНТАЛНИ КЕРАМИЧКИ СИСТЕМИ
1.Стефан Кузмановски
БРУКСИЗАМ И ОКЛУЗАЛНИ ПАРАФУНКЦИИ
1.Емица Младеновска Спасиќ
2.Сања Енџекчева
3.Садри Имери
РЕНДГЕНОКРАНИОМЕТРИЈА И РЕНДГЕНОКЕФАЛОМЕТРИЈА ВО СТОМАТОЛОШКАТА ПРОТЕТИКА
1.Емица Младеновска Спасиќ
ОКЛУЗИЈАТА ВO СТОМАТОЛОШКАТА ПРОТЕТИКА
1.Еџе Реџепагиќ
ЕСТЕТСКИ КОНЦЕПТИ ПРИ ФИКСНОПРОТЕТИЧКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
1.Марио Јурхар
2.Сејфедин Сулејмани
3.Сеад Абази
ПРОТЕТСКИ СТОМАТОПАТИИ – ПРИОД КОН ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА
1.Ридван Асани
2.Амела Цана
СТОМАТО-ПРОТЕТИЧКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КОМПЛЕКСНИ КЛИНИЧКИ СЛУЧАИ СО ПРИМЕНА НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН  РЕСТОРАТИВЕН ПРИСТАПИ CAD-CAM ТЕХНОЛОГИИ
1.Марко Атанаскоски
2.Стефан Кузмановски
3.Марио Јурхар
4.Атанас Илиев
5.Мирко Савески
6.Бајрам Алију