Општи податоци

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје

 

Декан

Проф. д-р Ќиро Ивановски

Продекани

Проф.д-р Сања Панчевска, настава

Проф. д-р Силвана Георгиева, наука

Проф. д-р Соња Апостолска, меѓународна соработка

Стручна и административна служба

Секретар

Нас. доц. д-р Влатко Коколански

Одделение за општи и правни работи

Елизабета Алексовска – раководител на Одделение за општи и правни работи

Антоанета Киш – советник за студентски прашања

Сузана Василевска – самостоен референт за студентски прашања

Сандра Кироска– самостоен референт – архивар

Снежана Алексоска – хигиеничар

Одделение за финансиско, материјално и сметковоствено работење

                                       Јасмина Генчева – раководител наОдделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

Олгица Јанкова – самостоен референт за благајна

 

Адреса

ул. Мајка Тереза бр. 43

Скопје, Република Северна Македонија

Телефон

02/3115-647

е-mail

sfs@stomfak.ukim.edu.mk

web

www.stomfak.ukim.edu.mk