За координација и усогласување на наставната и апликаривната дејност – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје