Запишувањето на вториот семестар за студентите на втор циклус студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани,

Запишувањето на вториот семестар за студентите на втор циклус студии по сите студиски програми ќе трае до 03.09. 2021 година. 

При запишувањето потребно е да  доставите пријавен лист за запишување на семестар , индекс и уплатница за извршена уплата за  школарина-втора рата.

-Магистерски студии-700 е во денарска противредност, 

-Стручни студии за доктори по дентална медицина -950 е во денарска противредност, 

-Стручни специјалистички студии за забни техничари-950 е во денарска противредност. 

Во прилог Ви доставувам примерок на уплатница на која треба да уплатите или пак можете уплатата да ја извршите на терминал во студентска служба.

уплатница за школарина