Задолжителни и изборни предмети - II циклус (стручни студии за забни техничари)

I семестар

КодПредметПредавањаВежбиСеминариСИРВкупно часовиЕКТС
ССЗТВН1Вовед во научно-истражувачка работа45030451208
ССЗТФМ2Фиксни и мобилни протетички надоместоци3030030906
ССЗТЗМ3Интегрирање на заботехнички материјали, апарати и инструменти во практиката3003030906
ССЗТОА4Ортодонтски апарати3030030906
ССЗТПА5Паропротетика3001515604
Вкупно165607515045030

*СИР – студиска истражувачка работа

Модул А – II семестар

КодПредметПредавањаВежбиСИРВкупно часовиЕКТС
ССЗТЕК1Естетска примена на керамичките системи во заботехничката лабораторија303015755
ССЗТКП2Комплексни протези303015755
ССЗТКК3Cad/cam протетички надоместоци303015755
Изборен предмет303015755
Стручен труд10
Вкупно1201206030030
Вкупно ЕКТС60

Модул Б – II семестар

КодПредметПредавањаВежбиСИРВкупно часовиЕКТС
ССЗТМА1Дизајн и изработка на мобилни апарати, сплинтови, штитници и оптуратори303015755
ССЗТФА2Дизајн и изработка на функционални апарати303015755
ССЗТСФ3Современо дизајнирани фиксни апарати303015755
Изборен предмет303015755
Стручен труд10
Вкупно1201206030030
Вкупно ЕКТС60

Листа на изборни предмети за Модул А

КодПредметПредавањаВежбиСИРВкупно часовиЕКТС
ССЗТМА1Дизајн и изработка на мобилни апарати, сплинтови, штитници и оптуратори303015755
ССЗТФА2Дизајн и изработка на функционални апарати303015755
ССЗТСФ3Современо дизајнирани фиксни апарати303015755

од трите понудени предмети студентот бира еден предмет

Листа на изборни предмети за Модул Б

КодПредметПредавањаВежбиСИРВкупно часовиЕКТС
ССЗТЕК1Естетска примена на керамичките системи во заботехничката лабораторија303015755
ССЗТКП2Комплексни протези303015755
ССЗТКК3Cad/cam протетички надоместоци303015755

од трите понудени предмети студентот бира еден предмет