Завршна сметка

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во продолжение се завршните сметки на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје

2017

2018

2019

 

2020

2021

2022

2023