ЕСЕНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА – ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

1- ва година

Предмет ДатаРезултат
Орална биох. и
физиол.
25.8.2021
Анатомија со
дентал.
морфологија
27.8.2021
Медицинска
псих. со мед.
етика
30.8.2021
Ергономија1.9.2021
Орал.
микроб. и
имунологија
3.9.2021
Исхрана и
орал.
здравје
6.9.2021
Медицинска
документација
9.9.2021
Основи на
орал.
хигиена
13.9.2021
Професионализам и
тимско раб.
15.9.2021
Орал.
хистол. и
ембриол
19.9.2021
Мед.
информатика
20.9.2021

2-ра година

ПредметДатаРезултат
Кл. орална
хигиена
24.8.2021
Стом.
фармакологија
26.8.2021
Превентивна
стомат.
30.8.2021
Контрола на
преносл.
болести
1.9.2021
Стоматол.
материјали
3.9.2021
Интерна медицина со
нега на
болен
7.9.2021
Орална
патологија и
мед.
10.9.2021преземи
Пародонтологија13.9.2021
Пациенти со
посебни
потреби
15.9.2021преземи
Менаџмент17.9.2021

3-та година

Предмет ДатаРезултат
Ургентни
состојби
25.8.2021
Детска
стоматологија
27.8.2021
Стоматолошка
протетика
31.8.2021
Орални
фокални
инфекции
2.9.2021
Дентална
патологија
6.9.2021
Дентална
импл.
9.9.2021
Ортодонција14.9.2021
Орална
хирургија
16.9.2021
Максилофацијална
хирур.
20.9.2021
Геранотосто
матологија
22.9.2021преземи
Стоматол.
РТГ
24.9.2021