Д-р Стојаноски Јордан – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје