Д-р Силјановски Владимир – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје