Д-р Милошевска Лилјана – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје