Доц.д-р Ирена Гавриловиќ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за ортодонција
E-mailigavrilovik@stomfak.ukim.edu.mk