ДОЦ.Д-Р ИРЕНА ГАВРИЛОВИЌ – Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје