Доц.д-р Гордана Апостолова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за орална хирургија  
E-mailgapostolova@stomfak.ukim.edu.mk